Login

Termenii prezentaţi mai jos au valoare de CONTRACT și vor fi interpretaţi în concordanţă cu legislaţia românească în vigoare. Acceptarea de către CLIENT a termenilor şi condiţiilor prezentului CONTRACT reprezintă consimţământul acestuia valabil acordat în cadrul procedurii de încheiere a CONTRACTULUI online.

1. Definiții și interpretări

(faceți click pe fiecare termen pentru a afișa definiția acestuia)

Hangar Hosting

Societatea comercială Hangar Hosting SRL, cu sediul social în Timişoara, strada Baba Dochia, Nr. 15B2, Apt 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului din Timişoara sub nr. J35/1198/2006, având Codul Unic de Identificare Fiscală RO18578040 şi având contul bancar cu codul IBAN RO60INGB5521999900518793, deschis la ING Bank Timişoara sucursala Revoluţiei şi având site-urile hangar.hosting, www.hangarhosting.net și respectiv www.hangarhosting.ro, reprezentată prin administratorul firmei

Politica de utilizare acceptabilă a serviciilor

document ce face parte integrantă din prezentul contract şi încorporează obligaţiile Clientului în ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor Internet. Varianta online poate fi vizualizată la adresa https://hangar.hosting/aup.

Standardul calității serviciilor

document ce face parte integrantă din prezentul contract şi încorporează obligaţiile HANGAR HOSTING în ceea ce priveşte livrarea Serviciilor Internet. Varianta online poate fi vizualizată la adresa https://hangar.hosting/sla.

Politica de confidențialitate

document ce face parte integrantă din prezentul contract şi descrie tipul informaţiilor pe care Hangar Hosting le colectează de la vizitatorii site-ului, cum sunt prelucrate aceste informaţii, precum şi modalităţile noastre de securizare a informaţiilor confidenţiale ale Clientului. Varianta online poate fi vizualizată la adresa https://hangar.hosting/privacy.

serviciu, servicii internet

servicii ce fac obiectul prezentului contract şi sunt detaliate în cadrul Art. 3; prin Comanda înregistrată de către Client, acesta va avea posibilitatea alegerii unuia sau a mai multor serviciil oferite de către Hangar Hosting

abonament

reprezintă pachetul de servicii internet furnizate Clientului de Hangar Hosting în baza comenzii online și pentru care Clientul datorează Hangar Hosting plata valorii abonamentului

comandă, comandă online

operaţiunea efectuată online prin intermediul căreia Clientul solicită Servicii Internet prin completarea Formularului şi acceptarea termenilor contractuali. În sensul prezentului contract modificările Clientului în ceea ce priveşte perioada contractuală sau serviciile furnizate vor fi considerate noi Comenzi;

formular, formular de comandă

formularul de comandă disponibil la adresa https://my.hangar.hosting în cadrul căruia Clientul va insera datele sale personale precum şi preferinţele sale în ceea ce priveşte Serviciile Internet alese, modalităţile de plată şi durata contractuală;

date de acces

orice set de informaţii care asigură accesul nemijlocit la resurse sau servicii internet pentru folosirea cărora este necesar un proces de autentificare; datele de acces includ, fără a fi limitate la: combinaţii de utilizator şi parolă, chei de acces private şi publice, combinaţii de parole şi coduri de autentificare emise de dispozitive electronice sau trimise prin SMS, etc.

data de activare

data de la care Clientul are acces la serviciile internet contractate

informații cu caracter personal

orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă așa cum sunt acestea definite în reglementările referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

persoana de contact

persoana fizică indicată de Client și acceptată de Hangar Hosting să îl reprezinte în relația contractuală cu Hangar Hosting;

zi, zile

în accepţiunea prezentului contract, termenii zi şi zile se referă la zile calendaristice;

perioada inițială

perioadă de timp contractuală de 1 lună, 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani calculată de la activare, aşa cum este specificat în comanda Clientului.

uptime

durata în care un serviciu a fost livrat, exprimată în valoare procentuală şi raportată la durata unei luni calendaristice; un serviciu furnizat fără întrerupere timp de o lună are un uptime de 100%;

2. Părțile contractului

2.1. Prezentul Contract se încheie între Hangar Hosting SRL şi persoana juridică sau persoana fizică ce contractează în sistem online servicii internet furnizate de către Hangar Hosting, denumită în continuare Client

2.2. Prin bifarea opţiunii Am citit şi sunt de acord cu prezenţii termeni si condiţii, clientul este de acord şi se obligă să respecte în totalitate termenii prezentului contract.

2.3. Acceptarea de către client a termenilor şi condiţiilor prezentului contract reprezintă consimţământul acestuia valabil acordat în cadrul procedurii de încheiere a contractului online.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor internet de către Hangar Hosting Clientului, astfel cum apar acestea în comanda acceptată de Hangar Hosting.

3.2. Serviciile internet includ, fără a fi limitate la:

 • înregistrare, transfer sau reînnoire nume domenii;
 • găzduire web;
 • servicii de email şi colaborare electronică;
 • închiriere de servere dedicate sau virtuale;
 • management de servere;
 • instalare şi gestionare de aplicaţii software;
 • consultanţă IT

3.3 Pentru o cunoaştere exactă a tuturor serviciilor internet, Clientului îi este recomandat să consulte oferta de servicii valabile la data încheierii contractului, disponibilă la adresa https://hangar.hosting.

4. Durata contractului. Prelungirea tacită

4.1. Prezentul Contract se încheie pe perioada iniţială aleasă de către Client prin completarea formularului. Durata aferentă perioadei iniţiale alese va coincide cu sistemul de plată, în sensul că opţiunea pentru o durata contractuală de 3 luni de exemplu, echivalează cu un angajament de plată pentru întreaga perioadă de 3 luni;

4.2. La încheierea perioadei iniţiale, Contractul se prelungeşte tacit, automat şi în aceleaşi condiţii pentru perioade egale de timp (denumite „perioade de extindere”) cu perioada iniţială, cu excepţia cazului în care una din părţi notifică intenţia sa de încetare a prezentului Contract cu cel puţin 7 (şapte) zile lucrătoare înainte de data expirării perioadei iniţiale sau a oricărei perioade de extindere;

4.3. Intenţia de încetare a Contractului se notifică în scris de către Client printr-o cerere formală efectuată prin intermediul portalului clienţilor;

4.4. În cazul în care Clientul va dori să beneficieze de alte servicii internet sau să modifice perioada iniţială aleasă, acesta va efectua o altă comandă cu cel puţin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data expirării perioadei iniţiale sau cu cel puţin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de data expirării perioadei de extindere, în cazul în care modificarea intervine pe parcursul prelungirii în mod automat a prezentului Contract;

5. Comanda inițială. Plăți

5.1. Comanda serviciilor internet se face exclusiv online, la adresa https://my.hangar.hosting.

5.2. Clientul este singurul responsabil pentru acurateţea informaţiilor introduse în formularul de comandă. Hangar Hosting nu este răspunzator pentru neplăcerile cauzate de furnizarea de catre Client a unor date incomplete, incorecte sau nereale.

5.3. Hangar Hosting îşi rezervă dreptul de a verifica orice Comandă primită;

5.4. Hangar Hosting îşi rezervă dreptul de a refuza orice Comandă care, în accepţiunea proprie conţine informaţii false, eronate şi care pot constitui o tentativă de fraudă. Astfel de informaţii includ, fără a fi limitate la: adrese inexistente, numere de telefon inexistente sau eronate, comenzi executate prin intermediul unor proxy-uri anonime, comenzi efectuate de la adrese IP altele decât cele din ţara de reşedinţă a Clientului, date de identificare invalide;

5.5. La data transmiterii de catre Client a fiecărei comenzi, va fi emisă automat către acesta o factură fiscală ce reflectă plata serviciilor internet pentru întreaga perioada iniţială aleasă;

5.6. Ulterior plasării comenzii şi achitării serviciilor internet, Hangar Hosting va furniza Clientului datele de acces la portalul clienţilor, accesibil în mod individual, prin autentificare, la adresa https://my.hangar.hosting.

5.7. În cazul în care Clientul nu notifică intenţia sa de încetare sau de modificare contractuală în condiţiile prevăzute la 5.4., Hangar Hosting va emite automat o factură fiscală aferentă furnizării serviciilor internet în următoarea perioadă contractuală;

5.8. Plăţile se pot efectua online cu card bancar sau prin transfer bancar în unul din conturile bancare prezentate în înştiinţarea de plată. Plata în numerar nu este acceptată.

5.8. Clientul are dreptul de a modifica modalitatea de plată a serviciilor internet, alegând oricare dintre variantele prevăzute la 5.8 şi care se regăsesc detaliate la adresa https://hangar.hosting/modalitati-de-plata.

5.9. Facturile fiscale emise de Hangar Hosting sunt transmise Clientului prin email, la adresa furnizată în formularul de comandă şi au data scadentă la 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii.

5.10. Hangar Hosting trimite prin email Clientului notificări legate de plata serviciilor sumele datorate, astfel:

 • factura fiscală, trimisă la emitere, cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă
 • prima notificare, trimisă la 5 (cinci) zile înainte de data scadentă a facturii fiscale;
 • a doua notificare, trimisă la 1 (una) zi înainte data scadentă a înștiințării de plată;
 • ultima notificare, trimisă la 5 (cinci) zile după data scadentă a înștiințării de plată;
 • notificarea de suspendare a serviciului, trimisă la 15 (cincisprezece) zile după data scadentă a facturii fiscale

5.11. Clientul acceptă să achite contravaloarea serviciilor internet comandate în avans faţă de perioada furnizării acestora.

5.12. Ulterior achitării serviciilor internet de către Client, acestuia îi va fi transmisă factura fiscală corespondentă în format electronic (PDF), la adresa email de contact furnizată în formularul de comandă. La cerere, factura fiscală va fi trimisă Clientului şi în format material.

6. Condiții și termene de execuție

6.1. Începerea furnizării serviciilor internet se face în maxim 48 de ore de la momentul confirmării plăţii, cu excepţia cazurilor în care un alt termen este definit explicit.

6.2. Clientul este obligat să transmită către Hangar Hosting dovezile privind efectuarea plăţilor. În caz contrar serviciile internet contractate vor fi furnizate cel puţin la data încasării plăţilor corespondente.

6.3. Cu acordul Clientului sau din cauze neimputabile Hangar Hosting, termenele de livrare ale serviciilor pot fi decalate.

7. Obligațiile și drepturile Hangar Hosting

7.1. Hangar Hosting se obligă să furnizeze Serviciile Internet cel puțin la nivelele de calitate definite în Standardul Calității Serviciilor, document ce face parte integrantă din prezentul contract si care este disponibil inclusiv la adresa https://hangar.hosting/sla.

7.2. Hangar Hosting se obligă să asigure confidenţialitatea datelor Clientului, aşa cum este prezentat şi în Politica de Confidenţialitate, document ce face parte integrantă din prezentul contract si care este disponibil inclusiv la adresa https://hangar.hosting/privacy.

7.3. Hangar Hosting se obligă să remedieze problemele de natură tehnică ce împiedică funcționarea normală a serviciilor internet şi care revin atributiilor Hangar Hosting. Suportul tehnic va fi acordat în condiţiile prezentei clauze exclusiv clientului sau angajaţilor acestuia, Hangar Hosting neasumându-şi nicio răspundere în cazul în care clientul contractează servicii de la Hangar Hosting prin intermediul unui subcontractor (reseller).

7.4. Hangar Hosting îşi rezervă dreptul de a bloca accesul temporar sau definitiv la serviciile şi resursele proprii în cazul detectării unor activităţi ce pot duce la funcţionarea defectuoasă a sistemelor Hangar Hosting. Activităţile includ, fără a fi limitate la: folosirea de aplicații web ce consumă nejustificat resursele comune, multiple încercări eronate de autentificare (brute force attack), multiple încercări de forţare a site-urilor web (XSS injection attempts), mesaje e-mail trimise simultan către mai mult de 10 (zece) destinatari; expedierea de mesaje de la adrese IP marcate ca fiind active în listele RBL uzuale.

7.5. Hangar Hosting îşi rezervă dreptul de a suspenda toate serviciile furnizate Clientului fără notificări şi fără plata niciunei despăgubiri în următoarele cazuri:

 • Clientul foloseşte serviciile furnizate cu încălcarea prevederilor corespondente Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor;
 • Clientul refuză să coopereze în orice investigaţie sau la clarificarea oricărei suspiciuni de încălcare a Politici de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor;
 • Hangar Hosting are informaţii certe că suspendarea serviciilor este necesară pentru protejarea reţelei şi a celorlalţi clienţi;
 • în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive în acest sens;
 • Clientul depăşeşte resursele contractate (spaţiu de găzduire, trafic lunar, etc.)
 • Clientul nu plăteşte oricare din Serviciile Internet contractate la Hangar Hosting pe o durată mai mare de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data scadentă a notificării de plată;

8. Obligațiile și drepturile Clientului

8.1. Clientul se obligă să respecte prevederile prezentului Contract, precum şi cele ale Politicii de Utilizare Acceptabilă a Serviciilor.

8.2. Clientul se obligă să plătească serviciile internet în termenii şi în conditiile prevazute de prezentul Contract.

8.3. Clientul se obligă să-şi menţină informaţiile persoanei de contact din contul de client actualizate şi conforme cu realitatea;

8.4. Clientul are dreptul de a monitoriza şi măsura calitatea serviciilor Hangar Hosting, folosind servicii externe ce includ, fără a fi limitate la: http://www.watchmouse.com , http://mon.itor.us/ sau http://www.siteuptime.com/ .

8.5. Clientul are dreptul de a sesiza Hangar Hosting orice problemă tehnică de natură să împiedice furnizarea serviciilor internet în condiţiile contractate prin transmiterea unei notificări prin email sau în scris. Notificările telefonice inițiate de Client sunt luate în considerare numai dacă sunt confirmate și prin notificări scrise, trimise prin email sau prin intermediul sistemului de asistență tehnică din portalul clienților.

8.6. În cazul în care Clientul contractează către terţi furnizarea serviciilor internet în calitate de subcontractor (reseller), Clientul va răspunde în ceea ce priveşte orice neconformarea propriilor clienţi cu termenii şi condiţiile impuse prin prezentul Contract.

9. Penalități

9.1. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la 7.1., Hangar Hosting acceptă şi se obligă să acorde compensaţii pentru fiecare oră în care serviciile se situează sub limitele agreate.

9.2. Compensațiile prevăzute la 9.1 se vor acorda de către Hangar Hosting în baza Standardului Calității Serviciilor, document ce face parte integrantă din acest Contract și care poate fi vizualizat la adresa https://hangar.hosting/sla.

9.3. Hangar Hosting este absolvit de plata oricăror penalităţi sau daune în cazul în care Serviciile Internet se situează sub limitele contractate ca urmare a limitării accesului la servicii sau a suspendării acestora, a încetării furnizării Serviciilor Internet sau din culpa Clientului.

9.4. Perioadele de suspendare sau de încetare a furnizării Serviciilor Internet în cazurile prezentate la Art. 9.3 nu vor adăuga în sarcina Hangar Hosting vreo obligaţie de returnare a plăţilor aferente perioadelor în cauză.

9.5. În cazul suspendării serviciilor internet furnizate Clientului ca urmare a neplăţii datoriilor, Hangar Hosting îşi rezervă dreptul de a solicita o taxă de reconectare în cuantumul a 50% (cincizeci procente) din valoarea sumelor restante.

10. Încetarea Contractului

10.1. Prezentul Contract încetează:

 • în cazul în care oricare dintre părţi este în incapacitate de plată sau au fost declanşate procedurile pentru declararea falimentului acesteia;
 • prin acordul comun al părţilor, la data semnării actului adiţional corespunzător acordului de reziliere;
 • la data expirării oricărei din perioadele contractuale, în cazul în care una dintre părţi a notificat intenţia sa de încetare contractuală cu cel puțin 7 (șapte) zile înainte de data încetării perioadei contractuale curente;
 • la data expirării Perioadei Iniţiale în cazul plasării de către Client a unei noi Comenzi.

10.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Client, în cazul în care Hangar Hosting nu furnizează serviciile internet la parametri contractaţi şi nu remediază problemele în decurs de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea notificării scrise a Clientului, notificare ce descrie în detaliu defecţiunea apărută.

10.3. În cazul rezilierii prezentului Contract conform Art. 10.2, Hangar Hosting va returna Clientului o sumă de bani proporțională cu valoarea serviciilor internet rămase nelivrate până la sfârșitul perioadei contractuale.

10.4. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Hangar Hosting dacă clientul încalcă oricare din termenii prezentului Contract și refuză remedierea problemelor în decurs de maxim 3 (trei) zile de la transmiterea notificării scrise din partea Hangar Hosting, notificare ce descrie natura problemei încălcării termenilor contractuali.

11. Forța majoră

11.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 (cinci) zile de la data la care un astfel de eveniment a apărut şi face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor sale.

11.2. În termen de 15 (cincisprezece) zile de la data anunţării apariţiei cazului de forţă majoră, partea care îl invocă trebuie să aducă dovezi cu privire la datele de apariţie şi încetare ale cazului de forţă majoră. Durata contractului se prelungeste cu perioada în care un caz de forţă majoră apare făcând imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către parţile semnatare. În cazul în care un caz de forţă majoră se prelungeste pe o durată mai mare de 60 (şaizeci) de zile, părţile convin prin prezentul să renegocieze termenii acestuia sau să înceteze contractul.

11.3. Un eveniment de forţă majoră îl va constitui, incluzând dar fără a se limita la următoarele exemple (cu condiţia ca aceste exemple să nu fi fost provocate sau favorizate de neglijenţa vreuneia dintre părţi):

 • atacuri informatice de natură să limiteze furnizarea Serviciilor Internet;
 • întreruperi ale furnizării Seriviciilor Internet datorate furnizorilor de servicii;
 • incendii;
 • întreruperi prelungite în alimentarea cu energie electrică;
 • calamităţi naturale;
 • modificări legislative şi ale actelor normative;
 • mişcări sociale;
 • acte de terorism;
 • stare de război.

12. Dispozții finale

12.1. Fiecare dintre prevederile prezentului Contract este independentă, în consecinţă, dacă orice astfel de prevedere este sau devine nulă sau nu poate fi pusă în executare în orice privinţă potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea în executare a celorlalte prevederi ale contractului, iar părţile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinţă în vederea înlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfăcătoare pentru orice autoritate competentă în materie, dar care să difere cât mai puţin posibil de prevederea înlocuită.

12.2. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

12.3. Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti ale sediului Hangar Hosting